Indledning til bidrag til kritik af den politiske øknomi

Beskrivelse kommer senere

Udgivet første gang: Skrevet mellem den 23. august 1857 og medio september samme år; Saml. s. 5-31 i Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf), Berlin (DDR) 1953 og s. 15-45 i Marx Engels Werke bd. 42, Berlin (DDR) 1983.
Oversættelse: Kjeld Schmidt (med enkelte tilføjelse fra 1983-udgaven).
På dansk: "Indledning" til Grundrids. (Rhodos 1970, s. 21-55)
Online version: WJ, 2007.


Produktion, konsumtion, distribution, udveksling (cirkulation)


Noter

[1]: [Skrevet mellem den 23. august 1857 og medio september samme år; Saml. s. 5-31 i Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf), Berlin (DDR) 1953 og s. 15-45 i Marx Engels Werke bd. 42, Berlin (DDR) 1983.]

[2]: [Adam Smith (1723-1790), klassisk, politisk økonom; udgav i 1776 The Wealth of Nations; David Ricardo (1772-1823), den sidste af de klassiske, poli¬tiske økonomer; udgav i 1817 On the Principles of Political Economy, and Taxation.]

[3]: [contrat social = samfundskontrakt; Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) fremsatte i Du Contract Social; ou Principes du Droit Politique, Amsterdam 1762 den teori, at samfundet er opstået ved en kontrakt mellem dets medlemmer.]

[4]: [Sir James Steuart (1712-1780), leverede ud fra merkantili¬stiske anskuelser den første, klassiske fremstilling af den bor¬gerlige økonomis system som helhed; han betragtede det som en historisk transitorisk produktionsmåde.]

[5]: [Denne opfattelse af familien som gående forud for stam¬men er senere blevet forkastet af Marx.]

[6]: [zôon politikón — borgerligt væsen.]

[7]: [Frédéric Bastiat (1801-1850), fransk økonom, stod i spid¬sen for den franske frihandelsskole, prædikede klassehar¬moni; Henry Charles Carey (1793-1879), bekæmpede Ricardo's teorier og læren om klassekamp, prædikede klasseharmoni; Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), fransk socialist, af Marx tilskrevet 'den franske småbrugers (senere: småbor¬gers) standpunkt' (1865).]

[8]: [locus communis = frase.]

[9]: [John Stuart Mill (1806-1873), kritisk ricardianer, udgav i 1848 Principles of political Economy.]

[10]: [apercu = skitse, omrids.]

[11]: [in fact = faktisk.]

[12]: [in abstracto = i sig selv.]

[13]: [rent — ty.: Rente; det er ikke muligt på dagligdansk at gen¬give den vigtige distinktion mellem Rente (jordrente, etc.) og Zins (pengerente); i det følgende vil Zins blive gengivet ved rente.]

[14]: [contradictio in subjecto = modsigelse i grundleddet.]

[15]: [determinatio est negatio = bestemmelse er nægtelse; Baruch Spinoza (1632-1677), nederlandsk materialistisk fi¬losof, ateist.]

[16]: [dynàmei = potentielt.]

[17]: [finishing stroke = først konsumtionen lægger sidste hånd på produktet.]

[18]: [societet = forbund, der er nødvendig for artens oprethol¬delse; et mere alment begreb end 'samfund'.]

[19]: [Jean-Baptiste Say (1767-1832), fransk økonom, systematiserede og vulgariserede Adam Smith's værk og grundlagde den vulgærøkonomiske lære om produktionsfaktorerne (jord, arbejde og kapital), den s.k. trinitariske formel; Heinrich Friedrich von Storch (1766-1835), russisk økonom, statistiker og historiker, vulgærøkonom.]

[20]: [samfundet = samfundet par excellence, det borgerlige samfund.]

[21]: [anteøkonomisk fact = før-økonomisk faktum.]

[22]: [imponere = fastsætte, 'pådutte'.]

[23]: [stock-jobbing nation = nation af børsspekulanter.]

[24]: [exhange = bytning; dealer = handlende.]

[25]: [Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), tysk filosof; betydeligste repræsentant for restaurationsperioden efter de borgerlige revolutioner.]

[26]: [antediluviansk = fra før syndfloden.]

[27]: [Ça dépend = det kommer an på.]

[28]: [det monetære system = førmerkantilistisk økonomisk system, der opfattede ædelmetallerne (guld og sølv) som nationernes rigdom; manufaktursystemet eller det kommercielle system kaldes almindeligvis merkantilismen = sammenfattende betegnelse for absolutismens statslige økonomiske politik (1500-1700-tallet), betydeligste teoretiker Jean-Baptiste Colbert (1619-1683); merkantilismen betonede den systematiske frembringelse af merværdi; det fysiokratiske system = økonomisk skole i Frankrig i 1700-tallet, betydeligste teoretiker François Quesnay (1694—1774); i modsætning til merkantilismens betoning af udenrigshandlen og den positive handelsbalance som kilden til nationernes rigdom, udpegede fysiokraterne landbruget; merværdiens kilde blev ikke længere søgt i cirkulationen, men i produktionen (hvor den dog blev tillagt naturen).]

[29]: [sans phrase = rent ud, uden omsvøb.]

[30]: [cum grano salis = med et gran salt.]

[31]: [joint-stock-companies = aktieselskaber.]

[32]: [self-actor = maskine, der bevæger sig ved egen kraft.]

[33]: [Vulkan = smedehåndværkets og ildens gud.]

[34]: [Jupiter = bl.a. vejrgud (lyn og torden).]

[35]: [Hermes = handelens gud.]

[36]: [Crédit Mobilier = kreditanstalt.]

[37]: [Fama = rygtets gudinde.]

[38]: [Printinghouse square = plads i London, hvor The Times trykkes.]

[39]: [Akilles = helt i Illiaden.]


Indledning til bidrag til kritik af den politiske øknomi

Karl Marx Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere