Hvad er marxisme?

Marxisme er et system af ideer, der bygger på Karl Marx' ideer og metode. Det er et sæt af ideer, der strækker sig fra en grundlæggende filosofi om hvordan verden hænger sammen, kaldet dialektisk materialisme til teorier om historiens udvikling, de grundlæggende strukturer i kapitalismen, analyser af forskellige borgerlige revolutioner osv. Marxismen er samtidig en metode til at analysere alt fra naturvidenskab til pædagogik til klassemodsætninger og krig, kunst og kultur. Marx skrev sammen med Friedrich Engels »Det Kommunistiske Manifest« i 1848, hvor kommunismens grundtanker slås fast. Heri findes en grundlæggende analyse af hvordan kapitalismen vil udvikle sig, endnu før den var kommet rigtigt i gang. Det er altså en tekst, der endnu den dag i dag giver yderst brugbare analyser af samfundet.

Marx udviklede den videnskabelige socialisme, en kvalitativ videreudvikling af de tidlige socialisters teorier om en anden samfundsopbygning. Han gav, sammen med bl.a. Friedrich Engels, socialismen et højere niveau end de hidtidige utopiske socialister, der bl.a. forsøgte at isolere sig selv og skabe alternative samfund i samfundet.

Han satte socialismen på videnskabelig grund og kritiserede idealistiske tanker om, at det f.eks. ville være nok at tale kapitalisterne til fornuft for at skabe det nye samfund: Han erstattede idealismen med en indsigt i de samfundsmæssige mekanismer, der gør, at kapitalister er kapitalister og hvordan klassesamfundet er opstået og kan afskaffes.

Dette gjorde, at arbejderklassens stræben efter et bedre samfund blev sat på et videnskabeligt grundlag, modsat tidligere. Ved videnskabeligt forstås den måde hvorved Marx ved hjælp af en kombination af filosofi, økonomi, historie osv. undersøgte, hvordan mekanismer i verden fungerer, og se de forskellige aspekter i deres sammenhæng og bevægelse i stedet for isoleret, og på den måde opnå en sammenhængende forståelse for hvordan verden er opbygget og udvikler sig.

Marx forklarede, hvordan de materielle strukturer i ethvert givent samfund er bestemmende for hvilke ideer, der er herskende, og hvordan intet system er evigt. Han forklarede at det nuværende samfund er det kapitalistiske, som bygger på den private ejendomsret til produktionsmidlerne, og hvor der produceres med det mål at skabe profit. Det kapitalistiske samfund består af hovedsageligt to klasser; arbejderklassen og kapitalisterne. Derudover forklarede han, hvordan kapitalismen altid kommer ind i kriser, og at kapitalismen har udspillet sin rolle som en progressiv kraft i udviklingen af produktionsmidlerne. På den måde blev hans tanker ikke kun til teorier på papiret, men også en analyse for en revolutionær forandring af samfundet med arbejderklassen i spidsen.

I dag opfatter vi marxismen, som mere end de tekster Marx har skrevet. De marxistiske ideer er ikke et en gang givet system, men en videnskabelig metode til at forstå samfundet og naturen Marxismen er blevet udbygget af andre revolutionære såsom; Engels, Lenin, Trotskij og Ted Grant, efterhånden som arbejderklassen drog flere konkrete erfaringer. Mange på venstrefløjen kalder sig i dag marxister, men der eksisterer stor uenighed blandt disse grupper om, hvad marxismen er. Man skal altså ikke uden videre tage mærkaten »marxisme« for gode varer, men man må selv sætte sig ind i Marx' grundlæggende anskuelser, og derudfra bedømme hvem der er marxister, og hvem der ikke er.

I dette hjørne af siden , vil vi hjælpe kommende og nye marxister i gang med studiet af de marxistiske ideer. Der findes flere indgangsvinkler til marxismen og det er ikke vores opgave at kåre den bedste. Der er dog nogle generelle "retningslinier" der gør det lettere for de fleste, at komme i gang med studiet af de ideer, der blev udviklet af Karl Marx og Friedrich Engels , og som i dag kaldes marxismen.

Derfor har vi her samlet nogle studieguider til forskellige aspekter af marxismen. Det er dog ikke nok blot at studere marxismen. Marxismen er først og fremmest et redskab der skal bruges til at forandre verden. Hvis du vil være med til at diskutere hvordan vi kan bruge de marxistiske ideer i dag i kampen for de daglige krav og socialismen, så kontakt Socialistisk Standpunkt.

Grundlæggende læsning:

Generelt

 1. Det kommunistiske manifest - Marx/Engels
 2. Lenin: Hvad må der gøres
 3. Overgangsprogrammet - Trotskij - [Bestil her]
 4. Hvad er marxisme? - Sewell og Woods - [Bestil her]

Politisk økonomi

 1. "Løn, pris og profit" - Marx
 2. Krise boom og revolution - Trotskij
 3. Introduktion til marxistisk økonomi (del 3 i Hvad er marxisme?")

Filosofi

 1. Anti-Dhring (afsnit 1) - Engels
 2. Reason in revolt - Grant og Woods
 3. Introduktion til dialektisk materialisme (del 1 i Hvad er marxisme?)

Det nationale spørgsmål

 1. Marxism and the national question - Grant og Woods
 2. Den socialistiske revolution og nationernes selvbestemmelsesret - Lenin

Marxisternes arbejde i masseorganisationerne

 1. Marxisme versus Sekterisme - Woods
 2. "Venstrekommunismen - en børnesygdom" - Lenin
 3. Om fagforeninger - Trotskij

Imperialismen

 1. Imperialismen som kapitalismens højeste stadium - Lenin
 2. Et socialistisk svar på kapitalismens globalisering (pdf)
 3. Zimbabwe: kapitalismen har spillet fallit - Jordi

Staten

 1. Staten og revolutionen - Lenin
 2. Borgerkrigen i Frankrig - Marx
 3. Læren af pariserkommunen - Trotskij

Stalinisme

 1. Stalinisme og bolsjevisme - Trotskij
 2. Russia - From revolution to counterrevolution (primært 4. del) - Ted Grant
 3. Revolutionen forrådt - Trotskij
 4. Den kommunistiske internationales storhed og fald - Ted Grant
 5. Lenin & Trotsky - What they really stood for - Alan Woods og Ted Grant

Krig

 1. Socialisme og krig - Lenin og Sinovjev
 2. Krigen og internationale. - Trotskij - [Læs på engelsk]

Historisk materialisme

 1. Socialismens udvikling fra utopi til videnskab - Engels
 2. Familiens, privatejendommens og statens oprindelse - Engels
 3. Introduktion til historisk materialisme (del 2 i Hvad er marxisme?")

Socialistisk Baggrund [Bestil her]

 1. Hvad er marxisme (pdf)
 2. Et socialistisk alternativ til den europæiske union (pdf)
 3. Et socialistisk svar på kapitalismens globalisering (pdf)
 4. Kampen mod imperialismen (pdf)
 5. Marxisme og kvindens frigørelse (pdf)
 6. Marxisme og Religion
 7. Om masserorganisationerne (pdf)